Uslovi korišćenja

Sada ste povezani na Atos javni internet sajt. Informacije i sadržaj na ovom sajtu su objavljeni u skladu sa sledećim Uslovima i Vaš pristup i nastavak korišćenja predstavlja iskaz potpunog prihvatanja navedenih Uslova. 

Ovaj sajt je namenjen pružanju informacija o Atos-u i njegovim zavisnim preduzećima i filijalama (u daljem tekstu: Atos), njegovoj organizaciji, proizvodima i uslugama u ponudi njegovih divizija i njegovom akcijskom učinku. Ipak, ove informacije predstavljaju samo prezentaciju proizvoda i usluga Atos-a i ne predstavljaju ugovornu obavezu. U cilju zaključivanja bilo kakvog ugovornog sporazuma, molimo vas da kontaktirate direktno matičnu kompaniju ili neko od njenih zavisnih preduzeća. 

Iako Atos ulaže razumne napore da na ovom web-sajtu objavi tačne i ažurne informacije, ovaj web-sajt može sadržati netačne, zastarele informacije ili štamparske greške. U skladu sa ovim, Atos ne daje bilo kakve garancije niti tvrdnje u vezi sa tačnošću ili potpunošću bilo kojih informacija koje su ovde objavljene. Dalje, Atos ne prihvata bilo kakvu odgovornost, dužnost ili obavezu za bilo kakve greške ili omaške u sadržaju ovog sajta. Nazivi, slike, logoi i snimci koji identifikuju usluge Atos-a su zaštićene oznake Atos-a odnosno njegovih filijala. Bilo kakvo navođenje na ovom web-sajtu bilo kojih informacija, sadržaja, dobara, proizvoda, procesa ili usluga trećih lica pozivanjem na trgovačko ime, trgovački žig, proizvođača ili na drugi način ne čini niti implicira odobravanje, prihvatanje ili preporuku istih ili vezu Atos-a sa bilo kojim navedenim entitetom. Dalje, ovaj web-sajt može biti povezan tj. linkovan sa drugim web-sajtovima, koji nisu pod kontrolom Atos-a niti ih isti održava. Atos ne obavlja pregled bilo kojeg sajta koji je povezan sa ovim sajtom, te Atos nije odgovoran za sadržaj objavljen na tim sajtovima niti na bilo kojim stranicama izvan sajta ili na drugim sajtovima koji su povezani sa gore navedenim sajtovima. Atos Vam ove linkove stavlja na raspolaganje radi jednostavnosti korišćenja, te objavljivanje bilo kojeg od navedenih linkova ne implicira da Atos prihvata navedene sajtove. 

Atos ne preuzima vlasništvo nad materijalima koje Vi objavite na ovom web-sajtu, između ostalog povratnih informacija i sugestija, postova, poslatih fajlova, ulaza i drugih postavljenih materijala. Atos neće snositi odgovornost niti će se smatrati odgovornim za sadržaj takvih materijala koje Vi objavljujete, niti gledišta koja su u njima iskazana. Atos zadržava pravo da u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju, pregleda sadržaj koji Vi objavljujete i da ga izmeni, premesti, obriše, odnosno da odbije prihvatanje bilo kog sadržaja koji po mišljenju Atos-a krši ove Uslove korišćenja ili je u bilo kom drugom smislu neprihvatljiv ili neprikladan, bilo iz zakonskih ili drugih razloga. 

Postavljanjem svojih materijala na ovaj web-sajt, garantujete Atos-u i svim licima koja isti ovlasti, besplatnu, višestruku, neopozivu, neisključivu, neograničenu licencu za korišćenje, umnožavanje, izmene, prenos, prodaju, korišćenje, stvaranje izvedenih radova, distribuciju, odnosno javno izvođenje ili prikaz takvih materijala, u celosti ili delimično, na bilo koji način, korišćenjem bilo kog medijuma (bez obzira da li isti već postoji ili će tek biti razvijen) za bilo koju potrebu koju bi Atos mogao odabrati. 

Korišćenje i razgledanje ovog web-sajta obavljate na sopstveni rizik. Atos ili bilo koja druga strana koja učestvuje u kreiranju, izradi ili isporuci ovog sajta ne može biti odgovorna za bilo kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne ili kaznene štete koje nastaju kao posledica Vašeg pristupa ili korišćenja ovog sajta. Izuzetno od prethodnog, sve na ovom sajtu Vam je stavljeno na raspolaganje „u viđenom stanju“ i „u dostupnom stanju“ bez bilo kakve garancije, eksplicitne ili implicitne, između ostalog i implicitnih garancija utrživosti, prikladnosti konkretnoj svrsi, nekršenja prava intelektualne svojine trećih lica. 

Atos može vršiti izmene, unapređenja, ispravke, odnosno promene ovog web-sajta i ovih Uslova u bilo kom trenutku, uz pravovremeno obaveštenje. 

Ovaj sajt koristi Google Analytics 

Atos nije odgovoran za bilo kakav oblik keširanog sadržaja, koji se povlači sa njegovih web-sajtova. 

U slučaju da se deo ovih Uslova proglasi neprimenjivim, neprimenjivi deo će se tumačiti u skladu sa primenjivim zakonom najpribližnije moguće, tako da iskazuje prvobitne namere strana, dok će ostale odredbe u potpunosti ostati na snazi i zadržati primenjivost. 

U slučaju da Atos ne insistira na strogom sprovođenju bilo koje od odredbi ovog Sporazuma, to se ni u kom slučaju ne može tumačiti kao odricanje bilo koje obaveze niti prava. Takođe, međusobno ponašanje bilo kojih ovde navedenih strana ili poslovna praksa ne mogu delovati u smislu izmene bilo koje odredbe ovih Uslova. 

Ovi Uslovi se zasnivaju na zakonima Francuske i tumačiće se u skladu sa njima. Svaki pravni lek protiv Atos-a se mora pokrenuti u Francuskoj.

 

Saopštenja za javnost

 

Saopštenja za javnost Atos-a se objavljuju na ovom web-sajtu samo za potrebe istorijske evidencije. Informacije koje je Atos objavio su bile tačne u trenutku objavljivanja, u skladu sa odricanjem odgovornosti u vezi sa izjavama koje se odnose na budućnost, a koje su štampane istovremeno sa obaveštenjem. Investitori ne bi trebalo da pretpostavljaju da izjave date u takvim dokumentima ostaju na snazi do daljnjeg. Atos ne pregleda prethodno objavljena saopštenja radi utvrđivanja da li su i dalje tačna, te informacije sadržane u takvim dokumentima mogu biti zamenjene. Atos odbija bilo kakvu obavezu da ažurira saopštenja ili izjave za javnost. Finansijske informacije kojima se može pristupiti putem ove stranice se odnose samo na konkretan datum ili datume njihovog nastanka. Takve informacije mogu zastareti. Atos ne prihvata na sebe bilo kakvu obavezu i odbija bilo kakvu dužnost da ažurira bilo koje informacije koje su objavljene na ovoj stranici. Buduće finansijske performanse Atos-a su predmet raznih trendova, rizika i nesigurnosti, koje mogu dovesti do toga da stvarni rezultati značajno odstupaju od rezultata navedenih u iskazima koji se odnose na budućnost. Ovakvi trendovi, rizici i nesigurnosti, koji bi mogli uticati na buduće finansijske rezultate Atos-a su detaljnije razrađeni u izveštajima Atos-a koje ovaj podnosi AMF-u (Uprava za finansijske poslove Francuske), u koje spada i Godišnji izveštaj Atos-a za poslednju fiskalnu godinu. 

AKO OVI USLOVI NE BUDU U POTPUNOSTI PRIHVAĆENI, KORIŠĆENJE OVOG WEB-SAJTA SE MORA ODMAH PREKINUTI. 

Atos, Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Worldline, BlueKiwi, Bull, Canopy the Open Cloud Company, Yunano, Zero Email, Zero Email Certified i The Zero Email Company su registrovani trgovački žigovi u korist Atos SA. Jun 

Atos.net je registrovan i u vlasništvu Atos SA, akcionarskog društva (“Société Anonyme”), koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Francuske, sa sedištem u Bezonsu, Francuska, River Ouest 80, Quai-Voltaire, 95870 Bezons, sa matičnim brojem kompanije u Registru poslovnih subjekata iz Pontoza: 323 623 603.

 

 

Kontaktirajte nas

Atos
More info
trans-1-px
Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information